درباره ما


فعالیت انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در سال 1400 بصورت گسترده آغاز شده است . این فروشگاه  شامل ، آثار چاپ شده اعضای هیات علمی دانشگاه ، مقالات همایش ها، آثار چاپ شده دانشجویان دانشگاه و آثارچاپ شده در دیگر انتشارات می باشد. تعداد کتابها و مقالات معرفی شده 190 عنوان می باشد.