شرایط خرید

شرایط خرید از فروشگاه کتاب دانشگاه : قیمت محصولات ثبت شده است . متقاضی جهت خرید تعداد درخواستی خود را در سامانه ثبت می کند و به آدرسی که در سامانه ثبت کرده است ارسال می گردد.