با مراجعه به سایت : shop.quran.ac.ir عضویت در فروشگاه برای عموم آزاد می باشد . با توجه به اطلاعات کامل ثبت شده کتابها در فروشگاه متقاضی می تواند درخواست کتاب مورد نظر را در فروشگاه ثبت نموده و اطلاعات خواسته شده را تکمیل نماید سپس  به آدرسی که اعلام نموده است در کمترین زمان کتاب مورد نظر ارسال می گردد.